مجله تفریحی سرگرمی بیصدا http://biseda7.mihanblog.com 2019-08-19T17:16:42+01:00 text/html 2018-03-17T18:16:07+01:00 biseda7.mihanblog.com . . درب ضد سرقت چیست؟ http://biseda7.mihanblog.com/post/51 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;LMU Medad&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">همانگونه که از اسم آن مشخص است به دربی گفته میشود که مانع از ورود سارقین شده و در مقابل هر گونه دستکاری، تخریب و اهرم نمودن باشد و ایمن و قابل اطمینان باشد که شایان ذکر است این اطمینان به منزله ی صد در صد نبوده ولی در مقایسه با درب های معمولی میتوان تفاوت بسیار زیادی را مشاهده نمود و به استحکام </span></strong><span dir="RTL"><a href="http://sepahandarb.com/"><em><span style="font-family: &quot;LMU Medad&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">در ضد سرقت ترك</span></em><em><span style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="FA"> </span></em></a></span><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">پی برد. که بر خلاف درهای معمولی این گونه </span></strong><span dir="RTL" lang="AR-SA">درب ها</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">در مقابل فشار ، برش ، اهرم و دستکاری قفل از سطح ایمنی بسیار بالایی برخوردار بوده و امنیت بسیار بیشتری از درب های معمولی حتی با نرده های حفاظتی دارند که اشاره به این مطلب ضروری میباشد که باید درب مورد استفاده قرار گرفته از استانداردهای این محصول بر خوردار بوده و از درب های متفرقه با ابزار یراق معمولی نباشد و در همه جهات دارای استاندارد باشد که در ادامه اشارات و راهنمایی هایی در خصوص خرید این محصول و مد نظر قرار دادن چند نکته اساسی در هنگام انتخاب آن کرده ایم.متاسفانه مرجع دقیق و کاملی در مورد درب های ضد سرقت و اشنایی آن در دسترس عموم نیست و متاسفانه اندک شرکت هایی از این نا آگاهی مردم سو استفاده کرده و درب های در شکل و شمایل درب های ضد سرقت را به عنوان </span></strong><span dir="RTL"><a href="http://sepahandarb.com/"><em><span style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب ضد سرقت</span></em></a></span><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">به فروش میرسانند که از چند و یا حتی هیچکدام از استاندارد های این گونه </span></strong><span dir="RTL" lang="AR-SA">درب</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">ها بر خوردار نبوده و دارای ایمنی معمولی در حد</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">های معمول و</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><a href="http://sepahandarb.com"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">ضد سرقت</span></a><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">میباشند به طور مثال در میان دو رویه درب هیچ گونه ورق و سازه فلزی به کار نرفته باشد که با چشم و نداشتن آگاهی در این خصوص فهمیدن آن بسیار مشکل میباشد.در این مقاله سعی شده است تا حدودی به این مسئله پرداخته و آشنایی و نکات لازم را در خصوص این گونه</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب ها</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">در حد قابل قبولی ارائه کنیم. با نصب اینگونه از درب ها دیگر با خیالی آسوده و آرامش خیال بیشتری از منزل خارج شده و درب منزل خود را قفل نمایید</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>. </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">همواره مسئله حفاظت از منازل با صرف هزینه کم یکی از دغدغه های افراد به شمار میرود که وجوددرب های ضد سرقت تولید داخل تا حدود بسیار زیادی از این نگرانی کاسته و بازار بسیار خوبی درکشور ایران را به خود اختصاص داده است. و باعث کاهش سرقت از منازل شده است که البته توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که نوع انتخاب و سفارش</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><a href="http://sepahandarb.com"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">در ضد سرقت</span></a><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">با محل مورد استفاده ی آن رابطه ی مستقیم دارد به طور مثال درب های مورد استفاده در ویلا کارخانجات و ادارات باید به مراتب دارای امنیت و مقاومت بیشتری نسبت به درب منازل باشد و از ورق فولادی ضخیمتری نسبت به درب منازل استفاده میشود و همچنین باید از سیستم های حفاظتی بیشتری بهرمند شوند و همچنین ساختار درب ها برای مکان های مختلف متفاوت میباشد و متناسب با محل مورد نظر از عایق صوتی ، عایق رطوبت ، عایق حرارت و برودت ، ضد اسید و سایر عایق ها استفاده میشود</span></strong></p><p align="center"><img src="http://chatsoheil.ir/uploads/1521325297711.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"></span></strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"></span></p> <p><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">مجموعه سپاهان درب از سال 88 فعالیت خود را در صنعت تولید درب ضد سرقت در كشور آغاز كرده و در این راستا توانسته جایگاه خوبی در بین تولید كنندگان ضد سرقت برای خود ایجاد كند به طوری كه فروش درب این مجموعه در سال از 50 هزار لنگه در سال 92 فراتر رفته و می توان گفت ضمن تامین بازار كشور و خدمات مناسب در زمینه تولید و فروش درب ضد سرقت آماده صادرات به كشور های همسایه را دارا می باشد از جمله خود كشور تركیه </span></b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">كه </span><span dir="RTL"><a href="http://sepahandarb.com"><span style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب ضد سرقت ترك</span></a></span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"> ان بین مشتریان محبوب است</span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;">&nbsp;</span></p> text/html 2018-01-15T22:19:52+01:00 biseda7.mihanblog.com . . دانلود سریال ایرانی در حاشیه 2 با حجم کم و کیفیت عالی http://biseda7.mihanblog.com/post/50 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iv6QTsa2vLIU-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iv6QTsa2vLIU-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://www.irandooble.com/wp-content/uploads/2016/01/123.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="نتیجه تصویری برای سریال ایرانی" width="425" height="575"></span></div><div align="center"><br>دانلود سریال ایرانی در حاشیه 2 با حجم کم و کیفیت عالی دانلود سریال ایرانی در حاشیه 2 با حجم کم و کیفیت عالی دانلود سریال ایرانی در حاشیه 2 با حجم کم و کیفیت عالی دانلود سریال ایرانی در حاشیه 2 با حجم کم و کیفیت عالی دانلود سریال ایرانی در حاشیه 2 با حجم کم و کیفیت عالی دانلود سریال ایرانی در حاشیه 2 با حجم کم و کیفیت عالی دانلود سریال ایرانی در حاشیه 2 با حجم کم و کیفیت عالی دانلود سریال ایرانی در حاشیه 2 با حجم کم و کیفیت عالی <br></div> text/html 2018-01-15T22:19:19+01:00 biseda7.mihanblog.com . . دانلود سریال سه در چهار با کیفیت HD http://biseda7.mihanblog.com/post/49 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iv6QTsa2vLIU-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iv6QTsa2vLIU-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://www.uptvs.com/wp-content/uploads/2017/08/3-4.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="نتیجه تصویری برای سریال ایرانی" width="411" height="575"></span></div><div align="center"><br>دانلود سریال سه در چهار با کیفیت HD دانلود سریال سه در چهار با کیفیت HD دانلود سریال سه در چهار با کیفیت HD دانلود سریال سه در چهار با کیفیت HD دانلود سریال سه در چهار با کیفیت HD دانلود سریال سه در چهار با کیفیت HD دانلود سریال سه در چهار با کیفیت HD دانلود سریال سه در چهار با کیفیت HD دانلود سریال سه در چهار با کیفیت HD <br></div> text/html 2018-01-15T22:19:01+01:00 biseda7.mihanblog.com . . دانلود قسمت اول سریال شاهگوش http://biseda7.mihanblog.com/post/48 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iYQszqoSzO7w-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iYQszqoSzO7w-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://s4.tsfile.net/fs/irani/film/shahgosh.jpg" style="margin-top: 13px;" alt="تصویر مرتبط" width="500" height="550"></span></div><div align="center"><br>دانلود قسمت اول سریال شاهگوش دانلود قسمت اول سریال شاهگوش دانلود قسمت اول سریال شاهگوش دانلود قسمت اول سریال شاهگوش دانلود قسمت اول سریال شاهگوش دانلود قسمت اول سریال شاهگوش دانلود قسمت اول سریال شاهگوش دانلود قسمت اول سریال شاهگوش دانلود قسمت اول سریال شاهگوش دانلود قسمت اول سریال شاهگوش دانلود قسمت اول سریال شاهگوش <br></div> text/html 2018-01-15T22:18:40+01:00 biseda7.mihanblog.com . . دانلود سریال آقا و خانم سنگی قسمت اول تا آخر http://biseda7.mihanblog.com/post/47 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iYQszqoSzO7w-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iYQszqoSzO7w-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://www.kingpedia.in/wp-content/uploads/2015/10/Mr.-and-Mrs.jpg" style="margin-top: 11px;" alt="تصویر مرتبط" width="400" height="554"></span></div><div align="center"><br>دانلود سریال آقا و خانم سنگی قسمت اول تا آخر دانلود سریال آقا و خانم سنگی قسمت اول تا آخر دانلود سریال آقا و خانم سنگی قسمت اول تا آخر دانلود سریال آقا و خانم سنگی قسمت اول تا آخر دانلود سریال آقا و خانم سنگی قسمت اول تا آخر دانلود سریال آقا و خانم سنگی قسمت اول تا آخر دانلود سریال آقا و خانم سنگی قسمت اول تا آخر دانلود سریال آقا و خانم سنگی قسمت اول تا آخر <br></div> text/html 2018-01-15T22:17:56+01:00 biseda7.mihanblog.com . . دانلود قسمت 2 سریال ایرانی هفت سنگ http://biseda7.mihanblog.com/post/46 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic isr7iMUMYUSM-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 isr7iMUMYUSM-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://khazarmusic.net/wp-content/uploads/2017/03/7Sang-5.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="تصویر مرتبط" width="479" height="575"></span></div><div align="center"><br>دانلود قسمت 2 سریال ایرانی هفت سنگ دانلود قسمت 2 سریال ایرانی هفت سنگ دانلود قسمت 2 سریال ایرانی هفت سنگ دانلود قسمت 2 سریال ایرانی هفت سنگ دانلود قسمت 2 سریال ایرانی هفت سنگ دانلود قسمت 2 سریال ایرانی هفت سنگ دانلود قسمت 2 سریال ایرانی هفت سنگ دانلود قسمت 2 سریال ایرانی هفت سنگ <br></div> text/html 2018-01-15T22:17:27+01:00 biseda7.mihanblog.com . . دانلود سریال سرزمین مادری http://biseda7.mihanblog.com/post/45 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic isr7iMUMYUSM-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 isr7iMUMYUSM-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://downloadgozar.co/wp-content/uploads/2017/10/Sarzamin-Madari-344x450.jpg" style="margin-top: 63px;" alt="نتیجه تصویری برای سریال ایرانی" width="344" height="450"></span></div><div align="center"><br>دانلود سریال سرزمین مادری دانلود سریال سرزمین مادری دانلود سریال سرزمین مادری دانلود سریال سرزمین مادری دانلود سریال سرزمین مادری دانلود سریال سرزمین مادری دانلود سریال سرزمین مادری دانلود سریال سرزمین مادری دانلود سریال سرزمین مادری دانلود سریال سرزمین مادری دانلود سریال سرزمین مادری دانلود سریال سرزمین مادری <br></div> text/html 2018-01-15T22:16:34+01:00 biseda7.mihanblog.com . . دانلود سریال طنز ساختمان پزشکان http://biseda7.mihanblog.com/post/44 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iv6QTsa2vLIU-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iv6QTsa2vLIU-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://boushehr.irib.ir/documents/697627/0/Sakhtemane_Pezeshkan.jpg?t=1426310205329&amp;imageThumbnail=3" style="margin-top: 0px;" alt="تصویر مرتبط" width="431" height="575"></span></div><div align="center"><br>دانلود سریال طنز ساختمان پزشکان دانلود سریال طنز ساختمان پزشکان دانلود سریال طنز ساختمان پزشکان دانلود سریال طنز ساختمان پزشکان دانلود سریال طنز ساختمان پزشکان دانلود سریال طنز ساختمان پزشکان دانلود سریال طنز ساختمان پزشکان دانلود سریال طنز ساختمان پزشکان دانلود سریال طنز ساختمان پزشکان دانلود سریال طنز ساختمان پزشکان دانلود سریال طنز ساختمان پزشکان <br></div> text/html 2018-01-15T22:15:56+01:00 biseda7.mihanblog.com . . دانلود سریال نفوذ2بالینک مستقیم وکیفیت اورجینال http://biseda7.mihanblog.com/post/43 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iv6QTsa2vLIU-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iv6QTsa2vLIU-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://s5.picofile.com/file/8120542884/Nofoz_2.jpg" style="margin-top: 18px;" alt="تصویر مرتبط" width="450" height="540"></span></div><div align="center"><br>دانلود سریال نفوذ2بالینک مستقیم وکیفیت اورجینال دانلود سریال نفوذ2بالینک مستقیم وکیفیت اورجینال دانلود سریال نفوذ2بالینک مستقیم وکیفیت اورجینال دانلود سریال نفوذ2بالینک مستقیم وکیفیت اورجینال دانلود سریال نفوذ2بالینک مستقیم وکیفیت اورجینال دانلود سریال نفوذ2بالینک مستقیم وکیفیت اورجینال دانلود سریال نفوذ2بالینک مستقیم وکیفیت اورجینال <br></div> text/html 2018-01-15T22:15:28+01:00 biseda7.mihanblog.com . . دانلود سریال زیبای شلیک نهایی با کیفیت خوب http://biseda7.mihanblog.com/post/42 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iv6QTsa2vLIU-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iv6QTsa2vLIU-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://irtvserial.in/wp-content/uploads/Shelik%20Nahayi.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="تصویر مرتبط" width="431" height="575"></span></div><div align="center"><br>دانلود سریال زیبای شلیک نهایی با کیفیت خوب دانلود سریال زیبای شلیک نهایی با کیفیت خوب دانلود سریال زیبای شلیک نهایی با کیفیت خوب دانلود سریال زیبای شلیک نهایی با کیفیت خوب دانلود سریال زیبای شلیک نهایی با کیفیت خوب دانلود سریال زیبای شلیک نهایی با کیفیت خوب دانلود سریال زیبای شلیک نهایی با کیفیت خوب دانلود سریال زیبای شلیک نهایی با کیفیت خوب دانلود سریال زیبای شلیک نهایی با کیفیت خوب دانلود سریال زیبای شلیک نهایی با کیفیت خوب <br></div> text/html 2018-01-15T22:15:02+01:00 biseda7.mihanblog.com . . دانلود کامل سریال ایرانی مسیر انحرافی محصول 1391 http://biseda7.mihanblog.com/post/41 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iv6QTsa2vLIU-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iv6QTsa2vLIU-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://nicedownload.org/wp-content/uploads/2016/11/Masir-Enherafi.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="نتیجه تصویری برای سریال ایرانی" width="424" height="575"></span></div><div align="center"><br>دانلود کامل سریال ایرانی مسیر انحرافی محصول 1391 دانلود کامل سریال ایرانی مسیر انحرافی محصول 1391 دانلود کامل سریال ایرانی مسیر انحرافی محصول 1391 دانلود کامل سریال ایرانی مسیر انحرافی محصول 1391 دانلود کامل سریال ایرانی مسیر انحرافی محصول 1391 دانلود کامل سریال ایرانی مسیر انحرافی محصول 1391 دانلود کامل سریال ایرانی مسیر انحرافی محصول 1391 دانلود کامل سریال ایرانی مسیر انحرافی محصول 1391 <br></div> text/html 2018-01-15T22:14:24+01:00 biseda7.mihanblog.com . . دانلود سریال سه پنج دو با لینک مستقیم http://biseda7.mihanblog.com/post/40 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iYQszqoSzO7w-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iYQszqoSzO7w-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://www.boog.ir/wp-content/uploads/2011/06/352.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="تصویر مرتبط" width="431" height="575"></span></div><div align="center"><br>دانلود سریال سه پنج دو با لینک مستقیم دانلود سریال سه پنج دو با لینک مستقیم دانلود سریال سه پنج دو با لینک مستقیم دانلود سریال سه پنج دو با لینک مستقیم دانلود سریال سه پنج دو با لینک مستقیم دانلود سریال سه پنج دو با لینک مستقیم دانلود سریال سه پنج دو با لینک مستقیم دانلود سریال سه پنج دو با لینک مستقیم دانلود سریال سه پنج دو با لینک مستقیم <br></div> text/html 2018-01-15T22:13:46+01:00 biseda7.mihanblog.com . . دانلود رایگان سریال تلویزیونی راه در رو با کیفیت عالی http://biseda7.mihanblog.com/post/39 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic isr7iMUMYUSM-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 isr7iMUMYUSM-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="https://funsaber.net/wp-content/uploads/2016/02/rah-dar-ro.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="نتیجه تصویری برای سریال ایرانی" width="431" height="575"></span></div><div align="center"><br>دانلود رایگان سریال تلویزیونی راه در رو با کیفیت عالی دانلود رایگان سریال تلویزیونی راه در رو با کیفیت عالی دانلود رایگان سریال تلویزیونی راه در رو با کیفیت عالی دانلود رایگان سریال تلویزیونی راه در رو با کیفیت عالی دانلود رایگان سریال تلویزیونی راه در رو با کیفیت عالی دانلود رایگان سریال تلویزیونی راه در رو با کیفیت عالی دانلود رایگان سریال تلویزیونی راه در رو با کیفیت عالی دانلود رایگان سریال تلویزیونی راه در رو با کیفیت عالی <br></div> text/html 2018-01-15T22:13:19+01:00 biseda7.mihanblog.com . . دانلود سریال ایرانی خواب و بیدار http://biseda7.mihanblog.com/post/38 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iYQszqoSzO7w-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iYQszqoSzO7w-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/7/7a/Khab_va_bidar.jpg" style="margin-top: 13px;" alt="تصویر مرتبط" width="371" height="550"></span></div><div align="center"><br>دانلود سریال ایرانی خواب و بیدار دانلود سریال ایرانی خواب و بیدار دانلود سریال ایرانی خواب و بیدار دانلود سریال ایرانی خواب و بیدار دانلود سریال ایرانی خواب و بیدار دانلود سریال ایرانی خواب و بیدار دانلود سریال ایرانی خواب و بیدار دانلود سریال ایرانی خواب و بیدار دانلود سریال ایرانی خواب و بیدار دانلود سریال ایرانی خواب و بیدار <br></div> text/html 2018-01-15T22:12:40+01:00 biseda7.mihanblog.com . . دانلود سریال ایرانی معصومیت از دست رفته با لینک مستقیم http://biseda7.mihanblog.com/post/37 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iYQszqoSzO7w-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iYQszqoSzO7w-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://eliasmovie.ir/wp-content/uploads/2017/12/Masoomiyate-Az-Dast-Rafte.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="تصویر مرتبط" width="445" height="575"></span></div><div align="center"><br>دانلود سریال ایرانی معصومیت از دست رفته با لینک مستقیم دانلود سریال ایرانی معصومیت از دست رفته با لینک مستقیم دانلود سریال ایرانی معصومیت از دست رفته با لینک مستقیم دانلود سریال ایرانی معصومیت از دست رفته با لینک مستقیم دانلود سریال ایرانی معصومیت از دست رفته با لینک مستقیم دانلود سریال ایرانی معصومیت از دست رفته با لینک مستقیم دانلود سریال ایرانی معصومیت از دست رفته با لینک مستقیم دانلود سریال ایرانی معصومیت از دست رفته با لینک مستقیم <br></div>